STOSUNKI DWUSTRONNE KAZACHSTAN – POLSKA

Kronika ważniejszych wizyt.

We wrześniu 1994 roku Przewodniczący Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Pawlak pojechał z oficjalną wizytą do Almaty w celu omówienia współpracy ekonomiczno-handlowej.
W lutym 1996 roku odbyła się wizyta Wiceministra Spraw Zagranicznych A. Mellera. Podczas wizyty omawiano sprawy dotyczące przygotowań do wizyty Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Rzeczpospolitej Polskiej oraz otwarcia budynku Ambasady Polskiej w Almaty.
W maju 1997 roku delegacja deputowanych Parlamentu Republiki Kazachstanu pod przewodnictwem przewodniczącego Komitetu do Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Ż.M. Abdildinym brała udział w sesji OBWE w Warszawie. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z delegatami Zgromadzenia Narodowego i z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
W listopadzie 1997 roku polska delegacja pod przewodnictwem wiceministra gospodarki J. Chaładaja odwiedziła Kazachstan w celu przygotowania pierwszego wspólnego posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy ekonomiczno-handlowej.
Najważniejszym wydarzeniem w stosunkach dwustronnych była oficjalna wizyta Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce w dniach 27-28 listopada 1997 roku. W czasie jej trwania podpisano Deklarację o Rozwoju Przyjaznych Stosunków i współpracy między Republiką Kazachstanu i Rzeczpospolitą Polską.
W kwietniu 1998 roku Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący OBWE, Bronisław Geremek odbył oficjalną wizytę do Kazachstanu. W czasie pobytu w Kazachstanie Przewodniczący OBWE miał możliwość zapoznać się z rozwojem procesów demokratycznych w Kazachstanie, systemem pracy Senatu i Mazilisu – Parlamentu Republiki Kazachstanu.
W trakcie wizyty Ministra Obrony Republiki Kazachstanu w Polsce w maju 1998 roku omawiano sprawy związane z dwustronną współpracą w sferze obrony, z potencjalnymi formami współpracy w dziedzinie uzbrojenia oraz problemami bezpieczeństwa w regionie.
W maju 1999 roku w Kazachstanie przebywała polska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Sejmowej R. Czarneckiego w celu zaznajomienia się z warunkami mieszkalnymi polskiej diaspory w Kazachstanie.
We wrześniu 1999 roku w Almaty odbyły się konsultacje pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych Kazachstanu i Polski na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych.
29-31 października 1999 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski udał się do Kazachstanu z rewizytą. Obie strony podkreśliły, że jednym z najpilniejszych zadań jest opracowanie krótkoterminowego programu wspólnych działań w celu ożywienia kontaktów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami obu państw. Osiągnięto porozumienie w sprawie transportu międzynarodowego, włączając w to wykorzystanie polskich portów morskich, zwłaszcza portu Gdańskiego, w celu dostarczania kazachskich towarów do Europy oraz przyjęto postanowienie o otwarciu w stolicy Kazachstanu polskiego centrum handlowego.
W kwietniu 2000 roku delegacja Republiki Kazachstanu składająca się z przedstawicieli Akimatu (odpowiednik Urzędu Wojewódzkiego) okręgu Karagandzkiego i biznesmenów odwiedziła województwo Śląskie. Osiągnięto porozumienie o nawiązaniu stosunków partnerskich między Karagandą i Katowicami.
W lipcu 2000 roku eksperci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu karno-wykonawczego przyjechali do Polski z roboczą wizytą. Kazachska delegacja spotkała się z Wiceministrem Sprawiedliwości i omówiła sprawy dotyczące nawiązania współpracy organów sprawiedliwości w sferze modernizacji i zagospodarowania miejsc pozbawiania wolności w Republice Kazachstanu.
Od 31 sierpnia do 2 września 2000 roku w Krynicy Górskiej podczas X Międzynarodowego Forum Gospodarczego „Krynica 2000” wzięła udział delegacja Kazachstanu w składzie Przewodniczącej Komitetu ds. Gospodarki, Finansów i Budżetu Senatu Republiki Kazachstanu G.D. Kargusowej, Ambasadora T.S. Sulejmienowa i Prezesa Kazachskiej Giełdy Papierów Wartościowych D.B. Karasiewa.
W dniach 21-23 września 2000 roku Kazachstan odwiedziła delegacja przedsiębiorców z Polski (11 firm) w celu uczestniczenia w międzynarodowej wystawie „Karkara 2000” w mieście Almaty. Polscy przedsiębiorcy reprezentowali takie gałęzie przemysłu jak wyrób materiałów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych, towarów konsumpcyjnych, wyrobów kosmetycznych, mebli, wyrobów dziewiarskich i odzieżowych oraz usług transportowych.
Od 24 września do 2 października 2000 roku grupa ekspertów z Banku Narodowego Republiki Kazachstanu odwiedziła Warszawę w celu zaznajomienia się z polityką walutową Polski, skorzystania z wiedzy w sferze regulowania systemu płatniczego, rachunków bieżących i liberalizacji kapitału. Zorganizowano spotkania w Ministerstwie gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej, Banku Handlowym i Banku Rozwoju Eksportu.
W paździeniku 2000 roku przedstawiciele kazachskich firm „Ekofood” (przetwory mięsne i nabiał) i „Rachat” (wyroby cukiernicze) wzięli udział w Międzynarodowych Targach Rolniczych „Polagra-Farm” i Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego „Polagra-Food”.
W grudniu 2000 roku na zaproszenie Przewodniczącego polskiej części międzyparlamentarnej grupy Senatora J. Sagatowskiego do Warszawy przybyła kazachska delegacja parlamentarna pod przewodnictwem Przewodniczącego kazachskiej części międzyparlamentarnej grupy W. Jegorowa. Kazachska delegacja odbyła spotkania z Przewodniczącą Senatu Polski Alicją Grześkowiak oraz w Sejmie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sądzie Najwyższym i innych resortach.
W marcu 2001 roku w Astanie miało miejsce posiedzenie kazachsko-polskiej komisji mieszanej w sprawie transportu samochodowego w trakcie, którego podpisano Protokół Wykonawczy dotyczący zasad stosowania wytycznych międzypaństwowego Porozumienia o międzynarodowych transportach samochodowych z 23 maja 1997 roku.
W kwietniu 2001 roku w Astanie odbyły się kazachsko-polskie konsultacje między Ministerstwami Spraw Zagranicznych. Polskiej delegacji przewodniczyła Wiceminister Spraw Zagranicznych Barbara Tuge-Erecińska. Strony omówiły stan i perspektywy stosunków dwustronnych.
W kwietniu 2001 roku polska delegacja pod przewodnictwem Wiceministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej W. Chodakiewicza wzięła udział we wspólnej naradzie przywódców resortów służb Kazachstanu, Rosji, Polski, Chin i Niemiec.
W kwietniu 2001 roku miała miejsce robocza wizyta delegacji z okręgu Atyrauskiego w Gdańsku w celu nawiązywania stosunków międzyregionalnych. Delegacji przewodniczył zastępca akima N. Machaszew.
W maju i czerwcu 2001 roku delegacja Północno-Kazachskiego okręgu pod przewodnictwem zastępcy akima K. Jesimchanowym odwiedziła województwo Dolnośląskie. Osiągnięto porozumienie w sprawie stworzenia joint venture wytwarzającej maszyny rolnicze, farmaceutyki i in.
W czerwcu 2001 roku delegacja Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Polski złożyła wizytę w Kazachstanie. Delegacji przewodniczył zastępca szefa BBN M. Dukaczewski. Odbyły się spotkania z szefami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kazachstanu, Rady Bezpieczeństwa Republiki Kazachstanu, Ministerstwa Gospodarki i Handlu oraz firmy zajmującej się przetwórstwem gazu ziemnego i ropy naftowej „Kazachoil”. Podczas tych spotkań omawiano problemy walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością oraz sprawy dotyczące bezpieczeństwa regionalnego i energetycznego.
We wrześniu 2001 roku w Astanie odbyło się kolejne posiedzenie międzypaństwowej komisji ds. współpracy ekonomiczno-handlowej. Na czele polskiej delegacji składającej się z dużej grupy biznesmenów stał Minister Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej B. Błaszczyk.
W paździeniku 2001 roku na zaproszenie polskiej strony Polskę odwiedziła delegacja szefów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu w celu zaprezentowania zbioru dokumentów „Z historii Polaków w Kazachstanie w latach 1936-1956”, który został wydany w 2000 roku.
W dniach 25 listopada – 5 grudnia 2001 roku z roboczą wizytą do Kazachstanu pojechała grupa szefów dużych polskich firm „BUDIMEX”, „CIECH”, „MEGAGAZ” i „SIMATRA FS”. Podpisano porozumienie o ustanowieniu Przedstawicielstwa Izby Przemysłowo-Handlowej Republiki Kazachstanu w Polsce, o realizacji szeregu projektów dotyczących wspólnej produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, cystern samochodowych i kolejowych i itp.
W grudniu 2001 roku polska delegacja pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu BBN W. Śmidłowskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji w Almaty – „Regionalne bezpieczeństwo w epoce globalizacji”.
W styczniu 2002 roku Polskę odwiedziła delegacja Republiki Kazachstanu składająca się z szefów obwodowych regionalnych szkół administracji i regionalnych centrów przygotowujących kadry miejskiego samorządu w celu zaznajomienia się z wiedzą w sferze reformowania i decentralizacji systemu organów miejskiej władzy państwowej.
W lutym 2002 roku w ramach rozwoju kazachsko-polskiej współpracy międzyregionalnej odbyła się wizyta delegacji Północno-Kazachskiego obwodu z sekretarzem obwodowego maslichatu (odpowiednik urzędu wojewódzkiego) O. Rachmanbierdijewem na czele. Podpisano porozumienie o współpracy z województwem Wielkopolskim w Polsce.
W marcu 2002 roku delegacja składająca się z przedstawicieli największych polskich firm działających w sektorze przetwórstwa gazu ziemnego i ropy naftowej, energetyki i budownictwa odwiedziła obwody Aklomolinski i Atyrauski.
W marcu 2002 roku w Warszawie odbyło się spotkanie szefów branży elektroenergetycznej państw WNP pod przywództwem Zrzeszenia Elektroenergetyki „Euroelektryk” oraz odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Naprzeciw ogólnoeuropejskiemu partnerstwu energetycznemu”. W pracach wymienionych przedsięwzięć wzięła udział kazachska delegacja (kierownictwo firmy „KEGOK” i „Korem”).
W marcu 2002 roku z wizytą przebywała w Polsce delegacja Republiki Kazachstanu (Bank Narodowy, Ministerstwo Gospodarki i Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu) w celu zapoznania się z doświadczeniami w sferze tworzenia i działalności Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.
W dniach 27-30 kwietnia 2002 roku w ramach przygotowania oficjalnej wizyty Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa do Polski, do Kazachstanu z oficjalną wizytą przyleciał Minister Spraw Zagranicznych Polski W. Cimoszewicz. W trakcie rozmów z Prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem, Sekretarzem Państwowym – Ministerm Spraw Zagranicznych Kazachstanu K.K. Tokajewem dyskutowano nad sprawami dwustronnych stosunków. Polska delegacja odwiedziła miejscowość Jasna Polana w obwodzie Północno-Kazachskim, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiej diaspory mieszkającej w Kazachstanie. Włodzimierzowi Cimoszewiczowi towarzyszyła duża grupa polskich biznesmenów.
W dniach 23-26 maja 2002 roku z oficjalną wizytą do Polski przybył Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew.
Dla uznania szczególnych zasług Nursułtana Narazbajewa Aleksander Kwaśniewski wręczył Prezydentowi Republiki Kazachstanu najwyższą odznakę Polski – Order Białego Orła (Głowa Kazachstanu nagrodziła Aleksandra Kwaśniewskiego orderem „Dostyk” pierwszej klasy).
W trakcie wizyty podpisano międzypaństwowe porozumienia o współpracy w walce z zorganizowaną przestępczością, nielegalnym obrotem narkotyków i środków psychotropowych, terroryzmem i innymi przestępstwami oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Akim Astany (odpowiednik wojewody) A. Dżaksybiekow i prezydent Warszawy W. Kozak podpisali Porozumienie o Współpracy między Astaną i Warszawą.
Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew wystąpił w polskim Parlamencie a także odbyła się prezentacja albumu przygotowanego przez Ambasadę Kazachstanu w Warszawie: „Nursułtan Nazarbajew: Pokój – słowo, które określa wszystko”.
W ramach wizyty Prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew zwiedził Gdańsk, który jest jednym z większych portów Europy, zaznajomił się z pracą stoczni i zakładu petrochemicznego.
W trakcie wspólnej konferencji prasowej Prezydentów państw odbyło się pierwsze uruchomienie sygnału polskiego narodowego programu satelitarnego „TV Polonia”, który rozpoczął nadawanie swojego programu do północnych regionów Kazachstanu – miejsca zamieszkania wielu rdzennych Polaków.
W trakcie dwustronnych spotkań członków oficjalnej delegacji omawiano również kwestie kazachsko-polskiej współpracy gospodarczo-handlowej. Udział w nich brali Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych W.S. Szkolnik, Minister Gospodarki i Handlu M.T. Jesienbajew, Akim miasta Astany A.R. Dżaksybiekow, Prezes firmy państwowej Kazmunajgaz Ł.K. Kiinow.
Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych Republiki Kazachstanu R.K. Szkolnik i Prezes firmy państwowej Kazmunajgaz Ł.K. Kiinow odbyli spotkania z kierownictwem „Energopolu Warszawa”, „Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków”, „Geofizyki Toruń”, które niedawno stworzyli konsorcjum w celu uczestniczenia w naftowo-gazowych i budowlanych projektach w Republice Kazachstanu.
W ramach wizyty przeprowadzono kazachsko-polskie biznes-forum w Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w którym wzięło udział ponad 100 firm (wliczając 24 firmy z Kazachstanu). Ze strony kazachskiej biznes-forum przewodniczył Minister Gospodarki i Handlu М.Т. Jesienbajew a z polskiej Wicepremier, Minister Minansów Marek Belka.
Minister Gospodarki i Handlu Republiki Kazachstanu M.T. Jesienbajew i Wiceminister Gospodarki Polski, Przewodniczący kazachsko-polskiej komisji międzyparlamentarnej ds. ekonomiczno-handlowych A. Szarawarski wzięli udział w uroczystej ceremonii otwarcia Przedstawicielstwa Związku Izb Przemysłowo-handlowych Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej.
We wrześniu 2002 roku Polskę odwiedziła delegacja Kazachstanu składająca się z delegatów Mazilisa (Niższa Izba Parlamentu Kazachstanu), przedstawicieli Administracji Prezydenta i rządu, resortów agrarnych oraz specjalistów z dziedziny rolnictwa w celu zaznajomienia się z polskim doświadczeniem na temat przeprowadzania transformacji rynkowych w dziedzinie rolnictwa.
We wrześniu 2002 roku w Astanie odbyło się czwarte posiedzenie międzyrządowej komisji ds. współpracy ekomoniczno-handlowej, podczas której zostały wytyczone konkretne kroki zmierzające do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych.
W listopadzie 2002 roku odbyła się robocza wizyta w Polsce Pierwszego Wiceministra Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu W.W. Simaczewa, w wyniku której pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu i firmą DGT podpisano Protokół o zamierzeniach dostarczania polskich urządzeń specjalistycznych dla służb operacyjnych i telekomunikacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu.
W listopadzie 2002 roku Polskę odwiedził Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Agencji ds. Turystyki i Sportu B. Tażybaj. Podczas rozmów omawiano sprawy kazachsko-polskiej współpracy w sferze turystyki i sportu.
W marcu 2003 roku odbyła się wizyta delegacji Republiki Kazachstanu w Polsce. Na czele delegacji stał Przewodniczący Agencji Republiki Kazachstanu ds. służby cywilnej Z.K. Turisbiekow.
W kwietniu 2003 roku odbyła się oficjalna wizyta Premiera Leszka Millera w Kazachstanie. W trakcie wizyty Leszek Miller spotkał się z Prezydentem Republiki Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem. Przewodniczący izb parlamentu omawiali kierunki pogłębienia i rozszerzenia dwustronnej współpracy. Strony podtrzymały zainteresowanie realizacją projektu budowy naftociągu Odessa – Brody – Gdańsk. Odbyło się podpisanie Memorandum o współpracy między Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Kazachstanu i Polską Agencją ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. Podpisano również Porozumienie między obwodem Północno-Kazachskim i Województwem Wielkopolskim, Protokół o współpracy między akimatem miasta Astany i Zarządem Miasta Gdańska. W trakcie biznes-forum podpisano również porozumienie o stworzeniu i działaniu wspólnego przedsięwzięcia między kazachską firmą „Kazmortransfłot” i polską „Dragmor”.
24 lipca 2003 roku podpisano Memorandum o wspólnym porozumieniu między Ministerstwem Obrony Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Republiki Kazachstanu (wśród 22 innych państw) w sprawie porozumienia o dowodzeniu i związanych z tym kwestii w wielonarodowej dywizji wchodzącej w skład sił stabilizacyjnych w Iraku. (Jak wiadomo, Kazachstan wysłał do polskiego sektora w Iraku oddział inżynieryjno-saperski). Ze strony Kazachstanu Memorandum podpisał Zastępca Szefa głównego dowodzenia wojsk inżynieryjnych sił zbrojnych pułkownik R.P. Supijew.
W listopadzie 2003 roku w Polsce zorganizowano roboczą wizytę kierownictwa i ekspertów republikańskiego państwowego przedsiębiorstwa „Żasył Ajmak” i leśnego selekcyjnego centrum z Almaty, podczas której eksperci z Kazachstanu odbyli spotkania z kierownictwem i specjalistami z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Rzeczpospolitej Polskiej, zapoznali się z polskim doświadczeniem i przodującymi technologiami prowadzenia gospodarki leśnej.
W rezultacie odbytych spotkań osiągnięto porozumienie o wdrożeniu polskiej technologii do produkcji sadzonek z zamkniętym systemem korzeniowym i stworzeniu sanitarno-ochronnego pasa zieleni wokół miasta Astana oraz możliwych dostaw wyspecjalizowanego sprzętu i rozwiązań technologicznych z Polski dla gospodarstw leśnych w Kazachstanie.